ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ UTK TM 2563

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุคสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563


UTK Talent Mobilit
โทร 1177 คุณจารุเนตร แสนสุข

 695 total views,  1 views today