จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน

       สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เช่น ปัญหา อุปสรรคและติดตามความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่  29  พฤษภาคม  2562 ณ อาคาร 36 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมี นายชัยวัฒน์  อนันตกาญจนกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนคณะกรรมการจากสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

      พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุกิจ  นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

 579 total views,  1 views today