ขอเชิญชวนคณาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ในปี ๒๕๖๒

Click

 489 total views,  1 views today