UTK Talent Mobility เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ TM ในงาน UTK CreTech 2018


ผู้ช่วยศาตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา นำทีมงานสหกิจศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ที่ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัตงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน ในงาน UTK CreTech 2018 การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ ๒ ที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรีบูธทีมงานสหกิจศึกษา มีโอกาสต้อนรับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Social and Community 4.0” ในงาน UTK CreTech 2018 ซึ่งท่านให้ความสนใจโครงการ Talent Mobility และให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรหากมีการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การตอบคำถามชิงรางวัลของที่ระลึก แก้วน้ำเย็นและพวงกุญแจ UTK Talent Mobility จากข้อมูลในแผ่นพับโครงการ Talent Mobility และ แผ่นพับ UTK Talent Mobility ที่มอบให้กับคณาจารย์นักวิจัยและผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแชร์ การไลค์ ผ่าน fanpage Facebook UTK Talent Mobility ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและคณาจารย์นักวิจัยจากมทร.กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นอย่างมาก อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสุดท้ายนี้ สำนักงานสหกิจศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคณาจารย์นักวิจัย มทร.กรุงเทพ เข้าร่วมโครงการ UTK Talent Mobility เพิ่มขึ้น และหากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาชั้น ๒ หรือ WWW.tm.rmutk.ac.th


 1,215 total views,  1 views today