สำนักงานสหกิจศึกษา เดินหน้าโครงการ TALENT MOBILITY

สำนักงานสหกิจศึกษา เดินหน้าโครงการ TALENT  MOBILITY

               เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสหกิจศึกษา ได้จัดการประชุม รายงานผลติดตามความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน โครงการ ”ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (TALENT  MOBILITY)”  ต่อผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยท่านอธิการบดี ดร.สุกิจ นิตินัย เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ตาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

               ในการนี้ คุณวิชุดา ทองสุกมาก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และคุณณัฐพล เฟื่องประภัสสร์ นักทรัพยากรบุคคล จากสกอ. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆที่อาจารย์นักวิจัยจะยื่นต่อสกอ. เพื่อผ่านการพิจารณา อาทิ ช่วงเวลาในการยื่นข้อเสนอ   โครงการในการนำเสนอที่จะผ่านการพิจารณา ต้องมีความชัดเจน นักวิจัยสามารถไปทำงานกับสถานประกอบการได้จริง มีความเป็นไปได้ในความสำเร็จ ให้ความรู้สามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยที่สถานประกอบการต้องให้ความร่วมมือและขอความช่วยเหลือต่อนักวิจัยด้วย โอกาสที่จะผ่านการพิจารณาก็จะสูงขึ้น รวมถึงให้กำลังใจกับทีมงาน UTK TALENT MOBILITY อย่างดียิ่ง และพร้อมจะให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ

               สุดท้ายนี้ สำนักงานสหกิจศึกษา ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง และขอเชิญชวนอาจารย์นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกท่านเข้าร่วมโครงการ TALENT MOBILITY

 

213 total views, 0 views today