มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์  กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ  ณ  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ผดุงศักดิ์  สุขสอาด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และ อาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                                       

 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และทีมนักศึกษาที่ได้แลกเปลียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการทำงานต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางและสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพต่อไป ซึ่งคณะผู้เข้าศึกษาดูงานขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้ความสำคัญและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากในการศึกษาดูงานครั้งนี้

 1,079 total views,  1 views today