สำนักงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงาน Talent Mobility

สำนักงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ศึกษาดูงาน Talent Mobility

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน Talent Mobility (โครงการส่งเสริมบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Talent Mobility กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินการด้าน Talent Mobility โดยบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ ได้มีการอภิปรายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ Talent Mobility ของ ๒ มหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทั้งด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร เครือข่าย ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไขปัญหา รวมถึงโอกาสและความสำเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้รับข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ Talent Mobility ต่อไป

165 total views, 0 views today