TALENT MOBILITY ก้าวที่ต้องก้าว ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

           สำนักงานสหกิจศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เดินหน้าก้าวต่อไปกับโครงการ Talent Mobility ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

           จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยได้เห็นชอบกิจกรรมและกรอบวงเงินงบประมาณการสนับสนุนกิจกรรม การดำเนินโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น

          ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน นำทีมผู้บริหารและบุคลากรด้าน Talent Mobility จำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ”นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน Talent Mobility” “แนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility ตามกรอบของ สกอ.”และ“การจับคู่สถานประกอบการกับนักวิจัยผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา” อภิปรายและบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญร่วมกันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผศ.ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน และผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น ร่วมกับ ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         สำนักงานสหกิจศึกษา เชื่อมั่นว่าหากโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะมีจำนวนนักวิจัยที่เห็นความสำคัญและเข้าร่วมโครงการฯเพิ่มขึ้น สามารถเกิดเครือข่ายการจับคู่สถานประกอบการกับนักวิจัยภาคใต้ได้ และหน่วยงานสามารถนำผลสำเร็จของการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งทางสำนักงานสหกิจศึกษาจะนำเสนอการดำเนินงานต่อไป

175 total views, 0 views today