กำหนดการและรายละเอียดการจัดโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

          กำหนดการและรายละเอียดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย วันที่ 11– 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชฎา แอท นคร และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

          จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี 2558 และ 2559 สำหรับจัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM) เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทุนมนุษย์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่ สกอ. เล็งเห็นและประสงค์ที่จะทำความร่วมมือในลำดับต่อมา ในช่วงปลายปี 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สวทน.) สำหรับการทำโครงการ TM โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้บุคลากรของสำนักงานสหกิจศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดตามข้อตกลงที่ทำไว้กับ สวทน. เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อกับภาคอุตสาหกรรม และดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงความสามารถของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นในปี 2560 ทาง สวทน. ได้ร่วมมือกับ สกอ. ส่งเสริมให้เกิดโครงการ TM อย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นถึงศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เข้าร่วมทำข้อตกลงครั้งนี้ด้วย และได้มีการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งดำเนินการด้วยความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานคือ สำนักงาน   สหกิจศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยขึ้นตรงกับอธิการบดี ดังนั้นการประชาสัมพันธ์โครงการ TM ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ทำความร่วมมือ ให้รับทราบแนวดำเนินการของมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานจึงร่วมมือกันและช่วยกันดำเนินงาน TM ไปพร้อมๆ กัน อันทำให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เป็นสำคัญ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ายังมีผู้ประกอบการในภาคใต้อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนนักวิจัยหลายราย โดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่าย Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่งมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว  เพื่อรองรับการจับคู่กับสถานประกอบการและนักวิจัยในอนาคต


721 total views, 0 views today