TALENT MOBILITY โครงการส่งเสริมนักวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

           สำนักงานสหกิจศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จับมือผนึกกำลัง เพื่อโครงการ Talent Mobility โครงการส่งเสริมบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา”

          เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  สำนักงานสหกิจศึกษา ได้จัดการประชุม “กิจกรรมโครงการ ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)” ณ ห้องประชุมอัญมณี สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัย ในการเข้าร่วมโครงการฯและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว

       

ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ได้กล่าวแนะนำโครงการ Talent Mobility ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และได้เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุชมั่น รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯและผลของการเข้าร่วมโครงการในหลากหลายมิติ และขอขอบคุณ ดร.กฤษณ์ สงวนพวก  ดร.เลิศลักษณ์ แก้ววิมล และอาจารย์อาฒยา สันตะกุล ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ TM ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความสนใจและความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และนักวิจัย ทั้ง ๗ คณะของมหาวิทยาลัย

        สุดท้ายนี้ สำนักงานสหกิจศึกษา ขอเชิญชวนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ทางสำนักงานสหกิจศึกษา กำลังดำเนินการจัดทำ  Web Site เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ TM (Talent Mobility ) โดยเฉพาะ ซึ่งนักวิจัยทุกท่านจะสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และหากนักวิจัยท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ขอเชิญรับเอกสารการเข้าร่วมโครงการฯได้ที่ สำนักงานสหกิจศึกษา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในวันเวลาราชการ

316 total views, 0 views today