สหกิจศึกษา มทร.กรุงเทพ เดินหน้าสร้างทีมนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา นำทีมคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ณ บริษัท การุณ กรีน กู๊ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้เมล่อน ตราอังเคิลบุ๊ง (UNCLE BOONK) และ บริษัท การุณฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสุกรขุน ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากแนวคิดของคุณพัฒนพงศ์ การุณยศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทการุณฟาร์ม จำกัด ได้เล่าถึงการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจรโดยโรงเรือนอีแวปทั้งหมด เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทำธุรกิจโดยเน้นผลผลิตปริมาณ คุณภาพดีและปลอดภัยไม่ใส่สารเร่งเนื้อแดง ให้ความเย็นสบายโดยใช้ระบบอีแวปเต็มรูปแบบทำให้หมูกินอาหารได้มากโตไว อัตราแลกเนื้อสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวคิดนำของเสียจากมูลสุกรมาผลิตเป็นไบโอแก๊สผลที่ได้คือ แก๊ส ไฟฟ้าและปุ๋ย และได้ก่อตั้งบริษัทการุณแก๊สฟรอมไบโอ จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ และยังคิดสูตรผสมใหม่ๆเพื่ออัตราการเติบโตที่ดีขึ้น โดยผสมโยเกิร์ตให้กับสุกกรเล็กด้วย ต่อมาให้ความสนใจเรื่องของผลไม้ ต้องการให้คนไทยได้ทานผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ จึงเริ่มศึกษาดูงานจากประเทศอิสราเอล ญี่ปุ่น […]

124 total views, 0 views today

กำหนดการและรายละเอียดการจัดโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

          กำหนดการและรายละเอียดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย วันที่ 11– 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชฎา แอท นคร และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช           จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี 2558 และ 2559 สำหรับจัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM) เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทุนมนุษย์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่ สกอ. เล็งเห็นและประสงค์ที่จะทำความร่วมมือในลำดับต่อมา ในช่วงปลายปี 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สวทน.) สำหรับการทำโครงการ TM โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้บุคลากรของสำนักงานสหกิจศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดตามข้อตกลงที่ทำไว้กับ สวทน. เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อกับภาคอุตสาหกรรม และดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงความสามารถของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นในปี 2560 ทาง สวทน. […]

720 total views, no views today

Power Point : Talent Mobility : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Power Point : Talent Mobility : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  322 total views, 0 views today

322 total views, 0 views today