กำหนดการและรายละเอียดการจัดโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

          กำหนดการและรายละเอียดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย วันที่ 11– 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชฎา แอท นคร และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช           จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี 2558 และ 2559 สำหรับจัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM) เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทุนมนุษย์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่ สกอ. เล็งเห็นและประสงค์ที่จะทำความร่วมมือในลำดับต่อมา ในช่วงปลายปี 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สวทน.) สำหรับการทำโครงการ TM โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้บุคลากรของสำนักงานสหกิจศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดตามข้อตกลงที่ทำไว้กับ สวทน. เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อกับภาคอุตสาหกรรม และดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงความสามารถของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นในปี 2560 ทาง สวทน. […]

559 total views, no views today

Power Point : Talent Mobility : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Power Point : Talent Mobility : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  111 total views, 0 views today

111 total views, 0 views today