แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  610 total views

 610 total views

จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน

       สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เช่น ปัญหา อุปสรรคและติดตามความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่  29  พฤษภาคม  2562 ณ อาคาร 36 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมี นายชัยวัฒน์  อนันตกาญจนกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนคณะกรรมการจากสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุกิจ  นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ […]

 748 total views

สหกิจศึกษา มทร.กรุงเทพ เดินหน้าสร้างทีมนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา นำทีมคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ณ บริษัท การุณ กรีน กู๊ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้เมล่อน ตราอังเคิลบุ๊ง (UNCLE BOONK) และ บริษัท การุณฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสุกรขุน ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากแนวคิดของคุณพัฒนพงศ์ การุณยศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทการุณฟาร์ม จำกัด ได้เล่าถึงการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจรโดยโรงเรือนอีแวปทั้งหมด เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทำธุรกิจโดยเน้นผลผลิตปริมาณ คุณภาพดีและปลอดภัยไม่ใส่สารเร่งเนื้อแดง ให้ความเย็นสบายโดยใช้ระบบอีแวปเต็มรูปแบบทำให้หมูกินอาหารได้มากโตไว อัตราแลกเนื้อสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวคิดนำของเสียจากมูลสุกรมาผลิตเป็นไบโอแก๊สผลที่ได้คือ แก๊ส ไฟฟ้าและปุ๋ย และได้ก่อตั้งบริษัทการุณแก๊สฟรอมไบโอ จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ และยังคิดสูตรผสมใหม่ๆเพื่ออัตราการเติบโตที่ดีขึ้น โดยผสมโยเกิร์ตให้กับสุกกรเล็กด้วย ต่อมาให้ความสนใจเรื่องของผลไม้ ต้องการให้คนไทยได้ทานผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ จึงเริ่มศึกษาดูงานจากประเทศอิสราเอล ญี่ปุ่น […]

 920 total views,  1 views today

Power Point : Talent Mobility : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Power Point : Talent Mobility : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   1,975 total views

 1,975 total views