UTK Talent Mobility เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ TM ในงาน UTK CreTech 2018

ผู้ช่วยศาตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา นำทีมงานสหกิจศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ที่ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัตงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน ในงาน UTK CreTech 2018 การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ ๒ ที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี บูธทีมงานสหกิจศึกษา มีโอกาสต้อนรับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Social and Community 4.0” ในงาน UTK CreTech 2018 ซึ่งท่านให้ความสนใจโครงการ Talent Mobility และให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรหากมีการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การตอบคำถามชิงรางวัลของที่ระลึก แก้วน้ำเย็นและพวงกุญแจ UTK Talent Mobility จากข้อมูลในแผ่นพับโครงการ Talent […]

190 total views, no views today

สำนักงานสหกิจศึกษา เดินหน้าโครงการ TALENT MOBILITY

สำนักงานสหกิจศึกษา เดินหน้าโครงการ TALENT  MOBILITY                เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสหกิจศึกษา ได้จัดการประชุม รายงานผลติดตามความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน โครงการ ”ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (TALENT  MOBILITY)”  ต่อผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยท่านอธิการบดี ดร.สุกิจ นิตินัย เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ตาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา                ในการนี้ คุณวิชุดา ทองสุกมาก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และคุณณัฐพล เฟื่องประภัสสร์ นักทรัพยากรบุคคล จากสกอ. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆที่อาจารย์นักวิจัยจะยื่นต่อสกอ. เพื่อผ่านการพิจารณา อาทิ ช่วงเวลาในการยื่นข้อเสนอ   โครงการในการนำเสนอที่จะผ่านการพิจารณา ต้องมีความชัดเจน นักวิจัยสามารถไปทำงานกับสถานประกอบการได้จริง มีความเป็นไปได้ในความสำเร็จ ให้ความรู้สามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยที่สถานประกอบการต้องให้ความร่วมมือและขอความช่วยเหลือต่อนักวิจัยด้วย โอกาสที่จะผ่านการพิจารณาก็จะสูงขึ้น รวมถึงให้กำลังใจกับทีมงาน UTK TALENT MOBILITY อย่างดียิ่ง และพร้อมจะให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ                […]

158 total views, no views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์  กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ  ณ  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ผดุงศักดิ์  สุขสอาด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และ อาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และทีมนักศึกษาที่ได้แลกเปลียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการทำงานต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางและสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพต่อไป ซึ่งคณะผู้เข้าศึกษาดูงานขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้ความสำคัญและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากในการศึกษาดูงานครั้งนี้ 257 total views, 0 views today

257 total views, 0 views today

สำนักงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาดูงาน Talent Mobility

สำนักงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงาน Talent Mobility เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน Talent Mobility (โครงการส่งเสริมบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Talent Mobility กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินการด้าน Talent Mobility โดยบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ ได้มีการอภิปรายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ Talent Mobility ของ ๒ มหาวิทยาลัย […]

135 total views, 0 views today

TALENT MOBILITY ก้าวที่ต้องก้าว ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

           สำนักงานสหกิจศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เดินหน้าก้าวต่อไปกับโครงการ Talent Mobility ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย            จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยได้เห็นชอบกิจกรรมและกรอบวงเงินงบประมาณการสนับสนุนกิจกรรม การดำเนินโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น           ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน นำทีมผู้บริหารและบุคลากรด้าน Talent Mobility จำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช […]

134 total views, 0 views today

TALENT MOBILITY โครงการส่งเสริมนักวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

           สำนักงานสหกิจศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จับมือผนึกกำลัง เพื่อโครงการ Talent Mobility โครงการส่งเสริมบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา”           เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  สำนักงานสหกิจศึกษา ได้จัดการประชุม “กิจกรรมโครงการ ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)” ณ ห้องประชุมอัญมณี สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัย ในการเข้าร่วมโครงการฯและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว         ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ได้กล่าวแนะนำโครงการ Talent Mobility ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และได้เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุชมั่น รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯและผลของการเข้าร่วมโครงการในหลากหลายมิติ และขอขอบคุณ ดร.กฤษณ์ สงวนพวก  ดร.เลิศลักษณ์ […]

316 total views, 0 views today