ประวัตินักวิจัย

ประวัตินักวิจัย นายชูศักดิ์ กมลขันติธร วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า เอกพล อนุสุเรนทร์  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า อาฒยา สันตะกุล คศ.ม. คหกรรมศาสตร์   เลิศลักษณ์ แก้ววิมล  วศ.ด วิศวกรรมเคมี ประวัตินักวิจัย UTK TM  3,435 total views

 3,435 total views

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม UTK Pre-Talent แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Pre-Telent แบบเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานฯ ปีงบประมาณ 64 แบบรายงานการปฏิบัติงาน คู่มือการลงทะเบียนนักวิจัย TM   หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานใน  แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility (บุคลากร)    แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility (สถานประกอบการ)   รายงานเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาโครงการ Talent Mobility   แบบฟอร์มวิเคราะห์ความต้องการบุคลากร Talent Mobility ของผู้ประกอบการ   บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ   บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา   แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับอาจารย์/นักวิจัย    แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับสถานประกอบการ   แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility    แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับ TM Unit   แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการสำหรับอาจารย์/นักวิจัย […]

 2,886 total views,  1 views today