ประวัตินักวิจัย

ประวัตินักวิจัย นายชูศักดิ์ กมลขันติธร วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า เอกพล อนุสุเรนทร์  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า อาฒยา สันตะกุล คศ.ม. คหกรรมศาสตร์   เลิศลักษณ์ แก้ววิมล  วศ.ด วิศวกรรมเคมี ประวัตินักวิจัย UTK TM  2,055 total views,  6 views today

 2,055 total views,  6 views today

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม UTK Pre-Talent แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Pre-Telent แบบเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานฯ ปีงบประมาณ 64 แบบรายงานการปฏิบัติงาน คู่มือการลงทะเบียนนักวิจัย TM   หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานใน  แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility (บุคลากร)    แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility (สถานประกอบการ)   รายงานเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาโครงการ Talent Mobility   แบบฟอร์มวิเคราะห์ความต้องการบุคลากร Talent Mobility ของผู้ประกอบการ   บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ   บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา   แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับอาจารย์/นักวิจัย    แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับสถานประกอบการ   แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility    แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับ TM Unit   แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการสำหรับอาจารย์/นักวิจัย […]

 2,285 total views,  1 views today