TALENT MOBILITY โครงการส่งเสริมนักวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

           สำนักงานสหกิจศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จับมือผนึกกำลัง เพื่อโครงการ Talent Mobility โครงการส่งเสริมบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา”           เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  สำนักงานสหกิจศึกษา ได้จัดการประชุม “กิจกรรมโครงการ ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)” ณ ห้องประชุมอัญมณี สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัย ในการเข้าร่วมโครงการฯและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว         ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ได้กล่าวแนะนำโครงการ Talent Mobility ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และได้เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุชมั่น รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯและผลของการเข้าร่วมโครงการในหลากหลายมิติ และขอขอบคุณ ดร.กฤษณ์ สงวนพวก  ดร.เลิศลักษณ์ […]

316 total views, 0 views today

กำหนดการและรายละเอียดการจัดโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

          กำหนดการและรายละเอียดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย วันที่ 11– 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชฎา แอท นคร และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช           จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี 2558 และ 2559 สำหรับจัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM) เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทุนมนุษย์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่ สกอ. เล็งเห็นและประสงค์ที่จะทำความร่วมมือในลำดับต่อมา ในช่วงปลายปี 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สวทน.) สำหรับการทำโครงการ TM โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้บุคลากรของสำนักงานสหกิจศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดตามข้อตกลงที่ทำไว้กับ สวทน. เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อกับภาคอุตสาหกรรม และดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงความสามารถของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นในปี 2560 ทาง สวทน. […]

720 total views, no views today

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย ชูบุ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 239 total views, no views today

239 total views, no views today

ดึง 9 มทร.พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – ดึง 9 มทร.พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 255 total views, 0 views today

255 total views, 0 views today

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: บันทึกร่วมมือ วีระชัย ศรีขจร ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา 196 total views, no views today

196 total views, no views today

‘สาธิต’แจงผลงานก่อนหมดวาระ วางฐานแน่นปึ๊ก ทั้งคน กายภาพ งบฯส่งต่อ”นอนดีกรี”รับไทยแลนด์ 4.0

มติชน ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – ‘สาธิต’แจงผลงานก่อนหมดวาระ วางฐานแน่นปึ๊ก 206 total views, no views today

206 total views, no views today

สคช.จับมือ9มทร.พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน

มติชน ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560- สคช.จับมือ 9 มทร.พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือสคช. ดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับสมรรถนะบุคลากร ล่าสุดจับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน 188 total views, no views today

188 total views, no views today

‘เงาอดีต’จาก’จักรเย็บผ้า’เบื้องหลังชุดสวย’ยึดโยงปัจจุบัน’

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ – ฉบับวันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นผู้ช่วยการตัดเย็บ อยู่เบื้องหลังชุดเสื้อผ้าสวยเก๋เท่หลากดีไซน์มา โดยตลอด สำหรับ “จักรเย็บผ้า” ซึ่งจักรเย็บผ้า สีดำ ตัวหนักๆ ขับเคลื่อนฝีจักรด้วยแรงโยกจากขา เป็นหนึ่งในรูปแบบจักรยุคแรก ก่อนพัฒนาเป็นจักรคอมพิวเตอร์ ให้ความสะดวกสบายและมีรูปแบบการใช้งานหลากหลายเพิ่มขึ้นแต่กระนั้น..”จักรยุคเก่า” ใช่ว่าจะสิ้นเสน่ห์… ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่นี่รวบรวมจักรหลากรุ่น จากการเรียนการสอนนับแต่ปี พ.ศ. 2482 จัดตั้งเป็น “พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า” เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้ทำความรู้จักกับอุปกรณ์สำคัญในการตัดเย็บ เสื้อผ้า หาคำตอบในการสร้างสรรค์ชุดสวย บอกเล่าวิวัฒนาการการตัดเย็บ…ด้วย “จักรเย็บผ้า” และ”ความสวยคลาสสิก” ผศ.ดร.มลวิภา ภูลสนอง หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เล่าว่า ในอดีตการตัดเย็บเสื้อผ้าที่สวมใส่จะเย็บด้วยมือ ต่อมามีการผลิตจักรขึ้นมาใช้ รูปแบบจักรแรก ๆ เป็นระบบมือหมุน จากนั้นเป็นจักรเย็บผ้าที่ใช้เท้าถีบ โดยประเทศแถบยุโรปเป็นแถวหน้าในการผลิต จากจักรเย็บผ้าที่มีใช้ในครัวเรือน มาถึงจักรในระบบอุตสาหกรรม และพัฒนาต่อเนื่องมาถึงจักรรุ่นปัจจุบันซึ่งเป็น ระบบหูหิ้ว ใช้ไฟฟ้า ทันสมัย ทั้งยังอำนวยความสะดวกและสร้างสรรค์รูปแบบการตัดเย็บได้มากขึ้น… […]

331 total views, 0 views today

วิชั่นสถาบันการบิน’มทร.กรุงเทพ’

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ – ฉบับวันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วิชั่นสถาบันการบิน’มทร.กรุงเทพ’มองถึงความได้เปรียบในการแข่งขันและขีดความสามารถระดับประเทศของไทยสะท้อนจากรายได้ต่อหัวประชากรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยยังคงติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 340 total views, no views today

340 total views, no views today

มทร.กรุงเทพเปิดค่ายภาษาอังกฤษปีที่ 8

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก – ฉบับวันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2559 ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษาของนักศึกษา 7 คณะ และ 1 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต้องการเห็นเด็กไทยมีพัฒนาการและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ต่อยอด “โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สอนด้วยใจให้น้องเก่ง : English with love the young” เป็นปีที่ 8 ผศ.อรุณี เกียรติกังวาฬไกล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ย้อนความเป็นมาของโครงการ ให้ฟังว่า “โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สอนด้วยใจให้น้องเก่ง” มีเป้าหมายให้นักศึกษาในสาขาวิชา นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ได้จากในชั้นเรียน ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น อีกทั้งเป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม ปีนี้เป็นครั้งที่ 8 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการขึ้นมา โดยทีมงานได้คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ […]

192 total views, no views today

1 2