UTK Talent Mobility Video

TALENT MOBILITY ก้าวที่ต้องก้าว ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย
สำนักงานสหกิจศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เดินหน้าก้าวต่อไปกับโครงการ Talent Mobility ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย
Slider

Talent Mobility Gallery